Finansies

SKOOLGELD

Liewe ouers

MHS is dankbaar dat ons u kind 'n buitengewone hoë standaard van opvoeding en leer kan bied, blootstelling aan sport, kuns en kultuur as 'n instelling wat in 'n moeilike ekonomiese klimaat funksioneer. Om hierdie standaarde te handhaaf en verder te verbeter, is ons absoluut afhanklik van ouers om skoolgeld te betaal en die gelde betyds te betaal. As 'n jong skool, sonder die finansiële ondersteuning wat baie van die ouer skole geniet uit hoofde van 'n gevestigde alumni, het ons ook die bykomende las om voortdurend bykomende fasiliteite, toerusting, dienste en 'n personeelkomplement te moet byvoeg om die beste moontlike hoë skoolervaring aan ons leerders.

Op die jaarlikse begrotingsvergadering (waarna alle ouers 'n uitnodiging ontvang het) wat op 24 November 2021 gehou is, is die begrotingsvereistes vir 2022 uiteengesit en die nodige konteks gegee vir 'n 9.5% -verhoging in skoolgeld, wat deur die behandelende ouers goedgekeur is. .

Ons het daarna gestreef om in al die behoeftes van ons leerders te voorsien deur die fooie te verhoog na R27 660.00 vir 2022. Op hul beurt verwag ons betaling van alle ouers wat MHS as skool van keuse vir hul kind gekies het, wetende dat MHS 'n fooibetalende skool is en as sodanig is fooie wat by die jaarlikse begrotingsvergadering ooreengekom is, volgens wetgewing verpligtend vir alle leerders. U het ook die aansoekvorm onderteken waarop hierdie onderneming duidelik vermeld is.

Versuim met die betaling van skoolgeld sal vanaf April tot gevolg hê dat sulke rekeninge aan die skool se skuldinvorderaars oorhandig word, ooreenkomstig toepaslike wetgewing: “Die beheerliggaam van 'n openbare skool kan, by wyse van wet, die betaling van skoolgeld deur ouers wat ingevolge artikel 40 betaalbaar is.” Indien geen betaling of ooreenkoms met betrekking tot betaling gemaak is teen 1 Junie van die akademiese jaar nie, sal die volle bedrag vir die jaar oorhandig word. Ouers sal dan aanspreeklik wees vir hul fooie plus rente en koste.

State vir skoolgeld word maandeliks per e-pos gestuur aan ouers wat nie vooruitbetaal het vir die jaar nie. Stuur asseblief vir ons jou korrekte e-posadres en dateer ons ook oor enige veranderinge in hierdie verband per e-pos aan [e-pos beskerm]
Enige finansiële ooreenkoms kan slegs gefinaliseer word indien dit skriftelik by die skool ingedien word. Kontak asseblief die skool indien u die betaalopsie wil verander en gaan die skoolfondsstate gereeld na. Doen navraag as jy nie state ontvang nie.
Kies asseblief 'n betaalopsie, voltooi en keer so gou moontlik terug na die skool.

BANKBESONDERHEDE:
MELKBOSSTRAND HOER SKOOL
ABSA BANK
TEKEN REKENING: 4078551617
TAKKODE: 632005

VERWYSING: LEERDERNAAM EN VAN (baie belangrik)

NIE-BETALING VAN SKOOLGELDE

Indien u te enige tyd nie u skoolgeldverpligtinge kan nakom nie, asseblief kontak die skool om reëlings te tref. Enige finansiële reëling kan eers gefinaliseer word sodra dit skriftelik by die skool ingedien is. Praat asseblief met mev B. Koen in die finansiële afdeling.

Dankie vir U samewerking.

Liewe Ouers

HMS is dankbaar dat ons skool 'n baie hoë standaard van opvoeding en onderrig sowel as wye verskeidenheid aan sport, kuns en kultuur kan bied, alhoewel die feit dat HMS 'n relatief nuwe skool is wat in moelike ekonomiese omstandighede funksioneer. As 'n jong skool wat sonder die finansiële ondersteuning van 'n gevestigde alumini moet klaarkom, is ons absoluut aangewese op ouers om skoolfooie duidelik te betaal ten einde op hierdie vlak voort te bou en terselfdertyd ons fasiliteite, toerusting en goeie leerkragte uit te brei. Ons streef daarna om die beste moontlike hoërskoolondervinding aan ons leerders te bied.

Tydens die jaarlikse begrotingsvergadering (waarheen alle ouers uitgenooi is) wat plaasgevind het op 24 November 2021, is die begrotingsbehoeftes vir 2022 behandel, en is die konteks waarin 'n 9.5% -toename in skoolfooie genoodsaak is, goedgekeur deur die ouers wat teenwoordig was.

Ons het daarna gestreef om die behoeftes van alle betrokkenes in gedagte te hou deur die styging so laag as moontlik te hou en derhalwe verwag ons van al ons ouers om hul verpligtinge na te kom. Ons skool is 'n skool wat volgens die WKOD-betalings en verpligte skoolfonds moet hef, aangesien u skool van keuse moet hê, is dit u taak en verantwoordelikheid om betalings en betyds te doen soos u dit met die ondertekening van die aansoekvorm doen. Die skoolfooie sal derhalwe in 2022 toeneem tot R27 660.00 per jaar.

Wanbetalers van skoolgelde word vanaf April aan die skool se skuldinvorderaars oorhandig. Die beheerliggaam van 'n openbare skool kan deur wetgewing, soos vervat in artikel 40 ”daarop aandring dat ouers aanspreeklik gehou word vir die betaling van skoolgelde”. Indien geen betalings of ooreenkoms vir betalings tieners 1 Junie van 'n akademiese jaar gemaak is nie, sal die volle skoolfonds vir die jaar oorhandig word. Ouers word dan vir die volle skoolfonds, huur en kostes aanspreeklik gehou. Indien u dus op enige tydstip nie u verpligtinge kan nakom nie, skakel onmiddellik met die skool en tref nuwe reëlings.

State vir skoolgelde word maandeliks aan alle ouers wat nie vir die jaar vooruit betaal het nie per e-pos gestuur. Maak dus seker dat die skool u korrekte e-posadres stuur en enige veranderings na stuur [e-pos beskerm]
Kies asseblief 'n betalingsopsie, voltooi die vorm en stuur terug so gou moontlik aan die skool.
Enige ander ooreenkoms kan slegs gefinaliseer word indien dit op die skool geskryf word. Skakel asseblief die skool as jy die gekose betalingsopsie wil verander en kontroleer die skoolfondsstate met gereelde. Doen navrae as u nie state ontvang nie.

BANKBESONDERHEDE
HOËRSKOOL MELKBOSSTRAND
ABSA BANK
keurREKENING: 4078551617
TAKKODE: 632005

VERWYSING: LEERDER NAAM EN VAN (baie belangrik)

NIE-BETALING VAN SKOOLGELDE

Indien u probleme ondervind met betaling van skoolfonds, kontak gerus die departement finansies en gesels met Mev. B. Koen. Kontak die skool vroeg in die jaar, om onnodige oorhandiging van rekeninge te verhoed.

U samewerkingswoord hoog op prys gestel.

Laai die gedetailleerde dokumente af

Kommentaar gesluit.