Finansies

SKOOLGELD

Liewe ouers,

MHS is dankbaar dat ons u kind 'n buitengewone hoë standaard van onderwys en leer kan bied, blootstelling aan sport, kuns en kultuur as 'n instelling wat in 'n moeilike ekonomiese klimaat werk. Om hierdie standaarde te handhaaf en verder te verbeter, is ons absoluut afhanklik van ouers om skoolgeld te betaal en die gelde betyds te betaal. As 'n jong skool, wat nie die finansiële ondersteuning het wat baie van die ouer skole geniet op grond van 'n gevestigde alumni nie, moet ons ook voortdurend addisionele fasiliteite, toerusting, dienste en personeelaanvullings moet byvoeg om die beste moontlike skoolervaring aan ons leerders.

Op die jaarlikse begrotingsvergadering (waarna alle ouers 'n uitnodiging ontvang het) wat op 03 November 2020 gehou is, is die begrotingsvereistes vir 2021 uiteengesit en die nodige konteks gegee vir 'n 9% -verhoging in skoolgeld, wat deur die behandelende ouers goedgekeur is. .

Ons het daarna gestreef om in al die behoeftes van ons leerders te voorsien deur die tariewe te verhoog R25 260.00 vir 2021. Op hul beurt verwag ons betaling van alle ouers wat MHS gekies het as skool vir hul kind, omdat ons weet dat MHS 'n skool is wat betaal is, en volgens wetgewing is die fooie waarop die jaarlikse begrotingsvergadering ooreengekom is, verpligtend vir alle leerders. U het ook die aansoekvorm onderteken waarop hierdie verbintenis duidelik vermeld word.

As u nie die betaling van skoolgeld betaal nie, sal dit vanaf April daartoe lei dat sulke rekeninge aan die skoolinvorderaars oorhandig word, ooreenkomstig die toepaslike wetgewing: “Die beheerliggaam van 'n openbare skool kan, volgens wetgewing, die betaling van skoolgeld deur ouers wat ingevolge artikel 40 betaalbaar is. ”As daar nie 'n betaling of ooreenkoms ten opsigte van die betaling deur 1 Junie van die akademiese jaar gemaak is nie, word die volle bedrag vir die jaar oorhandig. Ouers sal dan aanspreeklik wees vir hul fooie plus rente en koste.

Skoolgeldstate word maandeliks per e-pos gestuur aan ouers wat vir die jaar nie vooruitbetaal het nie. Stuur vir u u korrekte e-posadres en stuur ons ook op hoogte van enige veranderinge in hierdie verband per e-pos na finansies2@hsmelkbos.co.za. Enige finansiële ooreenkoms kan slegs gefinaliseer word indien dit skriftelik aan die skool voorgelê word. Kontak asseblief die skool as u die betalingsopsie wil verander en die skoolfondsstate gereeld wil nagaan. Doen navraag as u nie verklarings ontvang nie. Kies 'n betaalopsie, voltooi en keer so gou moontlik terug na die skool.

BANKBESONDERHEDE:
MELKBOSSTRAND HOER SKOOL
ABSA BANK
TEKEN REKENING: 4078551617
TAKKODE: 632005

VERWYSING: LEERDERNAAM EN VAN (baie belangrik)

NIE-BETALING VAN SKOOLGELDE

Kontak die skool indien u te eniger tyd nie u skoolgeldverpligtinge kan nakom om reëlings te tref nie. Enige finansiële reëling kan slegs gefinaliseer word nadat dit skriftelik by die skool ingedien is. Praat asseblief met mev. B. Koen in die finansiële afdeling.

Dankie vir U samewerking.

Liewe Ouers

HMS is dankbaar dat ons skool 'n baie hoë standaard van opvoeding en onderrig sowel as wye blootstelling aan sport, kuns en kultuur aan u soort kan bied, ondanks die feit dat HMS 'n relatiewe nuwe skool is wat in moelike ekonomiese omstandighede moet funksioneer. As 'n jong skool wat sonder die finansiële ondersteuning van 'n gevestigde alumini moet klaarkom, is ons absoluut aangewese op ouers om skoolfooie tydig te betaal ten einde op hierdie vlak voort te bou en terselfdertyd ons geriewe, toerusting en goeie leerkragte uit die brei. Ons streef daarna om die beste moontlike hoërskoolondervinding aan ons leerders te bied.

Tydens die jaarlikse begrotingsvergadering (waarheen alle ouers uitgenooi is) wat plaasgevind het op 03 November 2020, is die begrotingsbehoeftes vir 2021 behandel, en is die konteks waarin 'n 9% -toename in skoolfooie genoodsaak is, goedgekeur deur die ouers wat teenwoordig was.

Ons het daarna gestreef om die behoeftes van alle betrokkenes in gedagte te hou deur die styging so laag as moontlik te hou en derhalwe verwag ons van al ons ouers om hul verpligtinge na te kom. Ons skool is 'n skool wat volgens die WKOD-betalings verpligte skoolfonds moet hê, en as u skool van keuse, is dit u taak en verantwoordelikheid om betalings te maak en beteken dat u moet doen soos u die ondertekening van die aansoekvorm onderneem. Die skoolfooie sal derhalwe in 2021 tot neem tot R25260.00 per jaar.

Wanbetalers van skoolgelde word vanaf April aan die skool se skuldinvorderaars oorhandig. Die beheerliggaam van 'n openbare skool kan deur natgebied, soos vervat in artikel 40 ”daarop aangedring dat ouers aanspreeklik hou woord vir die betaling van skoolgelde”. Indien geen betalings van ooreenkoms vir betalings teen 1 Junie van die akademiese jaar gedoen word nie, sal die volle skoolfonds vir die jaar oorhandig word. Ouers word dan vir die volle skoolfonds, rente en kostes aanspreeklik gehou. Indien u op enige tydstip staan, kan u nie verpligtend wees nie, skakel onmiddellik met die skool en nuwe nuwe reëlings.

State vir skoolgelde word maandeliks aan alle ouers wat nie vir die jaar vooruit betaal het nie per e-pos gestuur. Maak dus seker dat die skool u korrekte e-posadres het en stuur enige veranderings na finansies2@hsmelkbos.co.za Kies asseblief 'n betalingsopsie, voltooi die vorm en stuur terug so gou as moontlik aan die skool.Enige moontlike ooreenkoms kan slegs gefinaliseer word word indien dit op skrif aan die skool voorgelê word. Skakel asseblief met die skool as u die gekose betalingsopsie verander en kontroleer die skoolfondsstaat gereeld. Doen navrae as u nie state ontvang nie.

 

BANKBESONDERHEDE

HOËRSKOOL MELKBOSSTRAND

ABSA BANK

TJEKREKENING: 4078551617

TAKKODE: 632005

 

VERWYSING: LEERDER NAAM EN VAN (baie belangrik)

NIE-BETALING VAN SKOOLGELDE

Indien u probleme ondervind met betaling van skoolfonds, kontak gerus die departement finansies en gesels met Mev. B. Koen. Kontak die skool vroeg in die jaar, om onnodige oorhandiging van rekeninge te verhoed.

U samewerking word hoog op prys gestel.

Laai die gedetailleerde dokumente af

Kommentaar gesluit.